Cách chúng tôi thực hiện hoạt động kinh doanh

Peterson và Control Union cam kết mang lại sự tôn trọng và chất lượng trong từng khía cạnh của hoạt động kinh doanh của chúng tôi – từ dịch vụ đến khách hàng đến các mối quan hệ với các bên liên quan, từ sự phát triển của nhân viên đến sự hỗ trợ dành cho cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.

Chúng tôi xem đây là cốt lõi trong việc xây dựng sự tin cậy và tín nhiệm, yếu tố cốt lõi đối với sự phát triển và thành công của tập đoàn.

Đó là trách nhiệm của hệ thống quản lý để đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều ý thức được vấn đề này và hành xử tương ứng, đảm bảo rằng:

  • hoạt động kinh doanh của chúng tôi tuân theo các yêu cầu của luật pháp
  • mọi mâu thuẫn về lợi ích đều được xử lý
  • luôn duy trì cơ hội bình đẳng
  • tuân theo các tiêu chuẩn về kiểm định và chứng nhận
  • hướng đến các quy định về sức khỏe, an toàn và môi trường
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy